Forlaget

Hikuin

Publikationer:

Nyheder og seneste udgivelser

Danske kirker

Hikuin

Monografier

Hugo Matthiessens Danmark

Romanske Stenarbejder

Tværfaglige Vikingesymposier

Dansk Tidsskrift for Museumsformidling

P.S.

Kirkearkæologi i Norden

Forside

 

Nyheder og de seneste udgivelser

fra Forlaget Hikuin


 

hikuin 41: Danske klostre 2

Bindet er det andet bind i skriftrækken hikuin, der handler emnet ”Danske Klostre”. I dette nye binds 6 artikler redegøres der for nyere undersøgelse af klostre i Aalborg, Ribe og Viborg. I første artikel gives en status over de sidste års undersøgelser af gråbrødreklosteret i Aalborg.

I næste artikel præsenteres i oversigtlig form den nuværende viden, vi har om Ribes 6 middelalderlige klostre. De sidste 4 artikler redegør for en række nyere undersøgelser af Viborgs Gråbrødrekloster.

Bogen kan bestilles under bogserien hikuin.


hikuin41

 

hikuin40: Performance og Ikonografi

Bindet indeholder redigerede foredrag fra det 23 nordiske ikonografiske symposium afholdt i Sæby 2012.

Temaet blev valgt, fordi ”performance” i løbet af de sidste år er blevet et af de mest anvendte begreber, der har mennesket som deres genstandsfelt. Det gør sig gældende over et bredt spektrum af forskningsområder fra sociologi og psykologi over antropologi/etnologi og religionshistorie til teaterhistorie/dramaturgi, litteraturhistorie/sproghistorie og kunsthistorie.

Bindets 10 bidrag er skrevet af forskere fra skandinaviske universiteter og museer.

Bogen kan bestilles under bogserien hikuin.


hikuin40

hikuin 39: Sorø-Studier, Om kirkens og klosterets historie og brug

Som vanligt fremtræder udgivelsen med et særligt tema - denne gang om Sorø Kirke og Kloster. Artiklerne udgør omarbejdede foredrag fra et symposium, der blev afholdt i Sorø 24. november 2011.

De 11 artikler, skrevet af fagfolk med basis på museer og universiteter, redegør for væsentlige dele af kirkens og klosteret lange og kompliceres historie.

Bogens omslag dannes som vanligt af en række små vignetter. Dette år bind viser murede middelalderlige grave fundet ved Sorø Klosterkirke.

Bogen kan bestilles under bogserien hikuin.


 

hikuin 38: Bygningsstudier .Tværfaglighed / Flerfaglighed

Artiklerne udgør omarbejdede foredrag fra et symposium, der blev afholdt på Arkitektskolen i Aarhus. Temaet var Bygningsstudier. Tværfaglighed / Flerfaglighed. Mødet arrangeredes af Arkitektskolen, Nationalmuseet, Kulturarvsstyrelsen og Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi ved Aarhus Universitet.

Den trykte indbydelse blev indledt med denne begrundelse for mødets afholdelse: ”Flere fag beskæftiger sig med bygningsstudier. Forskellige faglige traditioner og bagvedliggende behov gør sig gældende med hensyn til mål og metoder, når en historisk bygning undersøges. Symposiet vil søge at belyse og diskutere fagenes arbejde/samarbejde og stiller indledningsvis følgende spørgsmål:”

Det første af de fire spørgsmål blev formuleret: ”Kan man skabe større forståelse for bygningsstudiernes betydning for fortolkningen af vores bygningskultur og værdisætningen af det enkelte historiske monument?”

Bogens omslag dannes som vanligt af en række små vignetter. Dette år bind viser Moesgårds hovedbygning. En af bogens artikler handler om herregårdens bygningshistoriske forhold efter omfattende restaureringsarbejder 2008-09.


Bogen kan bestilles under bogserien hikuin.


 

Hans Kruse: Fra helligbrøde til ærkeengel

Symboler, lignelser og tegn. Gennem 2000 år er der inden for kristendommen samlet en skat af smukke, grumme og forunderlige historier og regler. De udtrykker tidens tro og tidens forklaringer eller udlægninger af bibelen. Dermed udgør de en væsentlig side af den kristne kirkes kulturhistorie. Ved Reformationen blev der sat skel, og mange af de ”katolske” udenværker blev forkastet og forsvandt i de følgende århundreder. I dag er store dele af dette gamle kristne præg næsten uforståeligt for danskere – for børn såvel som voksne og nydanskere, uanset om de har deres gang i folkekirken.

Fra helligbrøde til ærkeengel rummer kun en del af de kirkelige begreber og symboler, desuden er forklaringerne kortfattede. På den anden side er bogen ikke større, end at den kan medbringes ved besøg i kirker herhjemme eller sydpå. Her kan den tjene som en nøgle til forståelse af indretning og udsmykning. Litteraturlisten rummer værker med flere opslagsord og stof til egentlig fordybelse. Det kan kun anbefales at læse videre.

Bogen kan bestilles under bogserien Monografier.


 

Renæssancens stænder og håndværk

 

Med Renæssancens stænder og håndværk foreligger den første danske udgave af den tyske såkaldte Stænderbog fra 1568. Med Jost Ammans fine træsnits-illustrationer og Hans Sachs’ charmerende tekster i såkaldte knittelvers giver den en levende beskrivelse af samtidens stænder og erhverv. Udgaven rummer en faksimilegengivelse af hele den tyske førsteudgave og en komplet dansk oversættelse – herunder også af det indholdsrige tyske forord. Herudover er der udarbejdet kommentarer til enkeltteksterne samt et efterskrift og et bidrag, der placerer værket i dets kulturhistoriske sammenhæng.

Den originale udgave af bogen er uhyre sjælden. I Danmark findes der blot et enkelt eksemplar, der opbevares på Det Kongelige Bibliotek, og som har dannet udgangspunkt for gengivelserne i den foreliggende udgave.

Stænderbogen blev hurtigt populær og har siden været flittigt benyttet i kulturhistorisk sammenhæng, især illustrationerne, mens teksterne på grund af de vanskeligheder, der er forbundet med at læse tyske tekster fra 1500-tallet, har stået noget i baggrunden.

Udgaven er udarbejdet af filologerne Hans Blosen, Per Bærentzen og Harald Pors. I et bidrag af Jens Vellev gøres der særlig rede for, hvad træsnittene og teksterne kan oplyse om 1500-tallets håndværk, ligesom der omtales en række andre stænderbøger og senere udgivelser af håndværksbilleder i Danmark.

Bogen kan bestilles under bogserien Monografier.


 

Den Figurrige Golgatascene

Tidligere sognepræst i Løjt i Sønderjylland, Jens Bruun, der bl.a. er medforfatter til det store værk Danmarks Middelalderlige Altertavler, har nu udgivet bogen Den Figurrige Golgatascene. En rejse gennem kristendommens kunsthistorie.

Jens Bruun har, som afslutning på skabelsen af det store katalog over de danske middelalderlige altertavler, undersøgt, hvilke veje Den Figurrige Golgatascene, et af de hyppigst sete motiver på de danske middelaldertavler, har gennemløbet fra Oldkirken og indtil Reformationen i Danmark.

Bogen følger motivet, fra man i Oldkirken nyfortolkede Kristi korsdød som en sejr. Motivet følges op gennem den byzantinske verden og videre til Italien, hvor renæssancen skabte nye forudsætninger for billedfortællingen. Herfra over Alperne til en ny, rig kunstnerisk udvikling. Og endelig op til Nordtyskland, som rummer de umiddelbare forudsætninger for de danske middelaldertavler. Motivet klinger i Danmark ud med Reformationen i 1500-tallet.

Arbejdet har været begunstiget af legatophold ved de danske institutter i Rom og Athen samt et studieophold i Venedig, støttet af Ny Carlsbergfondet.

Bogen er udgivet med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

Bogen kan bestilles under bogserien Monografier.


 

hikuin 37: Renæssanceglas i Norden

Artiklerne udgør omarbejdede foredrag fra et symposium om Renæssanceglas i Norden afholdt på Malmö museum 27.-28. januar 2010. Forskere fra universiteter og museer redegør i bogen med forskellige indfaldsvinkler for en række væsentlige temaer med tilknytning til glas. Arkæologiske udgravninger har givet et nuanceret indblik i de komplicerede produktionsprocesser, som kan suppleres med en række samtidige skriftlige kilder. Fund fra de udgravede tomer giver indblik i dagliglivet. Et særligt emne udgør produktionen af spejle. – Bogens omslag dannes som vanligt af en række små vignetter. Dette år bind viser en glashytte, som den er vist i træsnit i Georg Agricolas berømte bog De Re metallica Libri XII fra 1556.

Bogen kan bestilles under bogserien hikuin.


 

Hugo Matthiessens Skælskør, Korsør og Slagelse, oktober 2011

Hugo Matthiessen (1881-1957), der i over en menneskealder var museumsinspektør på Nationalmuseets middelalderafdeling, skrev 16 bøger og en lang række artikler om dansk kulturhistorie. Emnerne strakte sig fra forholdene i middelalderens byer til kulturlandskabet og dets udvikling i 1700- og begyndelsen af 1800-årene. Blandt de bedst kendte af bøgerne er "Hærvejen" og "De Kagstrøgne", der begge er genoptrykt flere gange. En del af teksterne er ledsaget af hans egne ypperlige fotografier. Disse optog han i omfattende kampagner til de danske købstæder (hovedsagelig mellem 1913 og 1922), vejstrøg (1920'erne) og herregårde (1930'erne).
Dette store og kulturhistorisk betydningsfulde materiale udgives nu ved Forlaget Hikuin hver by eller egn for sig. Til nu er udkommet 17 bind. Bogrækken vil med tiden komme til at udgøre op mod et halvt hundrede bind – vel landets mest omfangsrige offentliggørelse af en enkelt persons fotografiske livsværk.

Tidligere er udkommet bøgerne med billederne fra Viborg, Aalborg, Grenaa og omegn, Odense, Køge, Assens og omegn, Horsens, Svendborg og Troense, Hals, Marstal og Ærøskøbing, Århus, Hillerød, Holbæk, Skanderborg, Thisted, Bornholm – og altså nu Skelskør, Korsør og Slagelse. Som en introduktion til fotobøgerne med deres særskilt skrevne indledninger, er udgivet en grundbog, der fyldigt og kompetent redegør for ikke blot fotokampagnerne, men også for Hugo Matthiessens omfangsrige forfatterskab. Denne bog – Hugo Matthiessens kulturhistorie – er skrevet af Anders Linde-Laursen.

Teksten om Hugo Matthiessens Skelskør, Korsør og Slagelse er skrevet og redigeret af en række lokalt forankrede forfattere. Billederne er trykt efter de originale negativer på Nationalmuseet.

Bogen kan bestilles under bogserien Hugo Matthiessens Danmark


 

Tranbjerg Kirke - Vejledning til Danske Kirker 8

Forlaget Hikuin udsender hefte nr. 8 i en skriftserie, der med korte oplysende tekster suppleret med mange farvefotografier vil bidrage til oplysning om historien i vore mange gamle og nyere kirker. Serien er inspireret af de fremragende overskuelige og ensartede kirkevejledninger, som i mange år har kunnet købes i tyske og engelske kirker. Serien vil blive udbygget, når tid og økonomi tillader det. De 7 første hefter i serien omhandlede kirkerne i Ormslev, Mårslet, Skivholme, Kolt, Saksild, Tranbjerg og Klosterkirken i Øm.

Hefte er skrevet og fotograferet af Hans Krongaard Kristensen

Heftet koster kr. 30,- frit tilsendt, ved henvendelse til forlaget: jens.vellev@youmail.dk


 

Rud Kjems: STONEHENGE

Stonehenge, som rejser sig på Salisburysletten i Sydengland, er den europæiske forhistories mest berømte monument. Det har intet sidestykke. Hvert år besøger turister fra hele verden Stonehenge og vandrer undrende rundt om de store sten. Hvordan har ”primitive” oldtidsbønder kunnet rejse et bygningsværk, hvor arkitektur, geometri og symmetri har udgjort et så smukt hele? Hvorfor var det nødvendigt at tage fat på et så omfattende projekt, der i lange perioder drev slettens bønder ud i et sandt arbejdsraseri? Disse og mange andre spørgsmål behandles i bogen, som er den første danske udgivelse om den gamle helligdom.

Egentlige undersøgelser af Stonehenge kom i gang i slutningen af 1600-tallet og starten af 1700-tallet. De første generationer af Stonehenge-forskere måtte nødvendigvis famle sig frem i blinde angående monumentets alder og bygningshistorie, og først efter de store udgravninger i 1950’erne blev arkæologerne i stand til at fremlægge et kvalificeret udspil vedrørende helligdommens forskellige faser og dateringen af disse. Bogen beskriver denne udvikling og inddrager selvfølgelig de nyeste forskningsresultater.

Bogen giver tillige læseren en grundig beskrivelse af landskabet omkring Stonehenge og de mange oldtidsanlæg, som kan ses her. Enkelte var der allerede, før Stonehenge kom til, men de fleste opførtes gennem de 1400 år (ca. 3000-1600 f.Kr.), hvor Stonehenge var områdets betydeligste helligdom.

Arkæologerne har ikke eneret på Stonehenge, og mange andre har da også givet deres besyv med. Det gælder bl.a. astronomer, som gennem de sidste 100 år har indspundet monumentet i et net af astronomiske spekulationer. Men også ”nydruider” og andre nyreligiøse grupper har taget Stonehenge til sig. For dem er Stonehenge en ”levende helligdom”, hvor man også i dag kan få de højere magter i tale. Astronomien og ”det alternative” har fået hvert sit kapitel i bogen.

Se i øvrigt Dansk Tidsskrift for Museumsformidling


 

Flemming Bau: Fortællingens Rum, billeder og tanker om udstillinger 1969-2009

På landets mange kulturhistoriske museer besøges årligt de mange, meget forskellige basisudstillinger, oftest kaldet permanente udstillinger. Og hele tiden bliver vi tilbudt særudstillinger om så det ene og det andet emne. Men i modsætning til kunstmuseernes udstillinger bliver disse kun yderst sjældent anmeldt – som regel bliver det blot til en omtale af åbningsreceptionen og emnet. Om det gennem valgene af design og fortællestil er lykkedes at formidle indholdet og emnet, må brugeren af udstillingen selv blive klog på.

 Nu udkommer en af de sjældne udgivelser, hvor udstillingsdesigneren selv kommenterer udvalgte udstillinger, der har præget kulturlivet igennem 40 år.

På baggrund af disse fyrre års arbejde med udstillinger og formidling fortæller forfatteren i denne bog om tankerne bag udstillinger, hvor han selv har haft indflydelse på indhold og design. Det er blevet til en personlig beretning om væsentlige kulturhistoriske udstillinger i både Danmark og Tyskland, og det tæt forbundne arbejde med illustrationer og billedfortællinger. Bogen giver derved et indblik i overvejelserne bag den nære forbindelse mellem design og fortælling – ikke som en vurdering af andres udstillinger, men ved en fremlæggelse af egne arbejdsprocesser.

Følgende stikord giver en fornemmelse af indholdet: Udstillings- og fortælletanker – Montrer og design –Billedfortællinger – Udvalgte udstillinger (Moesgård, Schloß Gottorf, Ribes Vikinger, Viborg Stiftsmuseums oldtidsudstilling, Jordens salt, Alle tiders å, Bjergfolk i Hindu Kush, Danskeren og den ædle vilde, Afghanistan) – Projekter og Idéer – altså udstillinger, der ikke har set dagens lys. Ved at medtage dette punkt fortæller bogen om tanker, der kunne blive en realitet – hvis museer og fonde gav mulighed for »fremtidens formidling.

Se i øvrigt Dansk Tidsskrift for Museumsformidling


 

Hugo Matthiessens Bornholm, september 1922

Hugo Matthiessen (1881-1957), der i over en menneskealder var museumsinspektør på Nationalmuseets middelalderafdeling, skrev 16 bøger og en lang række artikler om dansk kulturhistorie. Emnerne strakte sig fra forholdene i middelalderens byer til kulturlandskabet og dets udvikling i 1700- og begyndelsen af 1800-årene. Blandt de bedst kendte af bøgerne er "Hærvejen" og "De Kagstrøgne", der begge er genoptrykt flere gange. En del af teksterne er ledsaget af hans egne ypperlige fotografier. Disse optog han i omfattende kampagner til de danske købstæder (hovedsagelig mellem 1913 og 1922), vejstrøg (1920'erne) og herregårde (1930'erne).

Teksten om Hugo Matthiessens Bornholm er skrevet af tidligere museumsleder ved Bornholms Museum, Rønne, Ann Vibeke Knudsenb og rådgivende arkitekt Niels-Holger Larsen. Billederne er trykt efter de originale negativer på Nationalmuseet.

Bogen kan bestilles under bogserien Hugo Matthiessens Danmark

 


 

Otteogtyvende tværfaglige vikingesymposium.

I rækken af tværfaglige vikingesymposier, der siden 1982 årligt er afholdt på skift mellem universiteterne i Odense (Syddansk Universitet), Århus, København og Kiel, var Odense i 2009 vært. De fem her trykte foredrag, der som skriftrækkens titel antyder, behandlede emner fra vikingernes verden med forskellige indfaldsvinkler.

Efterhånden er rækken af beretninger blevet en væsentlig brik i den mangeartede forskning, som med udgangspunkt i vikingetidens gådefulde verden drives rundt om på museer og universiteter. Flere af hefterne blev hurtigt udsolgt. Nogle er tidligere blevet genoptrykt, men det er efterhånden blevet for dyrt for det lille forlag. Der arbejdes på at gøre de udsolgte numre tilgængelige på forlagets hjemmeside, så hele rækken kan være tilgængelig også for nye abonnenter, der vil erhverve de ældre numre.

Se i øvrigt Tværfaglige Vikingesymposier


 

Ole Strandgaard: MUSEUMSBOGEN – praktisk museologi

Museerne hører til de mest populære kulturinstitutioner i Danmark med over 10 millioner besøgende om året og med et sted mellem 50 tusind og 100 tusind medlemmer af landets mange museumsforeninger. Alligevel er det først med MUSEUMSBOGEN, at der omsider findes en bog, som på forståeligt dansk fortæller om museerne: Hvorfor vi har museer i det hele taget. Hvorfor de er vigtige. Hvad de samler på. Hvordan de bevarer samlingerne. Hvordan de formidler kultur- og naturarven. Hvordan museerne er styret. Hvem der ejer dem. Hvem der arbejder på dem. Hvilke regler og love der gælder for museerne.

Forfatteren ved hvad han skriver om efter et langt liv i museernes tjeneste: Formidlingsinspektør på Moesgård Museum 1970-73. Inspektør på Nationalmuseets Etnografisk Samling 1973-76. Inspektør/leder på Odsherreds Museum 1976-88. Rektor for Museumshøjskolen 1988-2005. Aktiv i Dansk Kulturhistorisk Museumsforening og en kendt debattør i museumsverdenen. Forfatter til talrige artikler om museer.

Bogen kan bestilles under bogserien Monografier.


 

hikuin 33: Kirkearkæologi i Norden

Artik1eme udgør omarbejdede foredrag fra det 9. nordiske kirkearkæologiske møde afholdt 2007 i Kalundborg. Disse møder har på skift været afholdt i de nordiske lande. Det første blev afholdt i Danmark i 1981, og siden har de været et væsentligt mødested for de nordiske kirkearkæologer. Dette er nu især vigtigt, da de væsentlige pulikationsrækker Norges Kirker og Sveriges Kirker ikke mere udkommer.

Bogen kan bestilles under bogserien hikuin.


 

Henrik Thrane: Seks tusinde brændte oldsager

I 2005 begyndte arkæologen professor Henrik Thrane, Aarhus Universitet, at søge oplysninger om kong Frederik den Syvendes arkæologiske mani i de støvede papirer på Nationalmuseet og i Rigsarkivet. Det varede ikke længe, før arkivalierne vedrørende hans første oldsagssamling dukkede op. Samlingen var ikke blot gemt, men glemt og regnet for totalt tabt, bortset fra en lille rest bronzer fra det i forskningen senere så kendte Smørumovre-fund.

En dag for 150 år siden, den 17. december 1859, udbrød en katastrofal brand i det nordsjællandske Frederiksborg Slot. Den gamle stolte bygning havde i Frederik den Syvendes første 11 regeringsår fået en renæssance. Den var igen blevet kongeslottet par excellence med sine grønne tage og gyldne spir. Under den voldsomme brand mistede vi store dele af den kongelige malerisamling. Mindre kendt er, at også kongens private oldsagssamling blev flammernes bytte. – Ved hjælp af bevarede arkivalier er det nu lykkedes Henrik Thrane i oversigtlig form at give et interessant indblik i den omfattende samling, der ved branden var nået op på 6.000 oldsager.

Bogen kan bestilles under bogserien Monografier.


 

Carsten Bach-Nielsen: Sømanden og døden - En ikonografisk skitse om de druknede  og de reddede i nordisk kirkekunst

I Danmark er mange kirker opkaldt efter Nikolaj, der var middelalderens store beskytter af søfolk. Der findes også kirker, der bærer Sankt Clemens’ navn. For også denne biskop var en værnehelgen for de sejlende. Danmark var en søfartsnation; havet forbandt, det skilte ikke. Havet var farligt, det var glubsk, det krævede sine ofre. Hvordan man har indrettet sig med havets farer er temaet i kirke- og kunsthistorikeren Carsten Bach-Nielsens bog med titlen Sømanden og døden. Han påviser, hvor ringe interesse, Bibelens skrifter egentlig har for søfart. Kun to historier fik blivende betydning, nemlig den om Noahs Ark og så fortællingen om Jonas, der med sin forbandelse blev til fare for hele skibsbesætningen – men dog alligevel blev reddet på tredjedagen.

Carsten Bach-Nielsen har rejst i Østersøområdet, hvor han er stødt på forliste sælfangere drivende på isflager, på folk, der har søgt at lokke skibe til forlis – og en lang række eksempler på, at man har taget sig af de druknede og skibbrudne og omfattet dem med den fornødne kristelige omsorg. Hovedsagen er dog, at de druknede, der ligger derude et sted – og ikke i jorden hos os – er svære at mindes. Hvordan sætter man et minde, et monument over dem, som havet har taget? I bogen foretager Carsten Bach-Nielsen også et udblik til den moderne tids vovehalse, nemlig de piloter, der satte deres liv til under Anden Verdenskrig. Den gamle skik med gavegivning til den menighed, der tog sig af de nedskudte, levede stadig i krigens år. Havet er endnu et stærkt billede i kirkekunsten. Forfatteren giver en række eksempler fra danske kirker.

Bogen kan bestilles under bogserien Monografier.


 

Syvogtyvende tværfaglige vikingesymposium.

I rækken af tværfaglige vikingesymposier, der siden 1982 årligt er afholdt på skift mellem universiteterne i Odense (Syddansk Universitet), Århus, København og Kiel, var Århus i 2008 for ottende gang vært. De fire her trykte foredrag, der som skriftrækkens titel antyder, behandlede emner fra vikingernes verden med forskellige indfaldsvinkler.

Se i øvrigt Tværfaglige Vikingesymposier


 

 

 

Romanske Stenarbejder 6: Gnidebilleder af danske og svenske billedsten

Igennem mere end 50 år har Ludvig Stubbe-Teglbjærg rejst rundt i Danmark med afstikkere til Sverige for med voks at afgnide de fantasiæggende billeder, som stenmestrene i så rigt mål har forsynet vore romanske kirker med. Tålmodigt har han med sin fremragende evne til at fremhæve stenstrukturer og detaljer i de ofte komplicerede relieffer gennem årene fået oparbejdet et enestående materiale af grafiske gnidebilleder. Igennem årerne har samlingen været udstillet på museer rundt om i landet. Nu udgives gengivelserne af døbefontenes, kirkeportalernes og kvadrenes mærkværdige billedverden samlet i bogform. Her finder vi løver og drager, konger og kæmpende riddere, engle og mærkværdige ansigter for ikke at tale om de mange scener, der tager udgangspunkt i centrale temaer fra bibelen. Som noget særligt skal fremhæves afgnidningerne af de tre sider på den store runesten i Jelling. Netop i denne tid diskuteres der fra de antikvariske myndigheders side, om dette på mange måde centrale historiske monuments fremtid. Skal stenen flyttes eller skal den beskyttes på stedet med en overbygning. Stubbe-Teglbjærgs afgnidninger vil også i fremtiden komme til at indgå som væsentlig dokumentation af stenens bevaringstilstand.

Bogen udkommer som bind 6 i serien Romanske Stenarbejder, som startede i 1981. Bogen kan bestilles under bogserien Romanske Stenarbejder


 

hikuin 35: Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder

Bogen indeholder redigerede foredrag fra et tværfagligt symposium på Aarhus Universitet 26. januar 2007. Arkæologer, historikere, sprogforskere og numismatikere sætter her fokus på et emne, hvor der i øjeblikket på museer og universiteter drives påfaldende megen forskning.

For det første har spørgsmål om identitet og kulturelle forskelle i en årrække stået stærkt i fokus i de historiske kulturfag. Siden Balkankrigene og Sovjetunionens sammenbrud i begyndelsen af 1990’erne satte spørgsmålet på den politiske dagsorden, er der også blevet spurgt til betydningen af identitetsfællesskaber og grænser i andre historiske perioder.
For det andet er der siden midten af 1990’erne skabt nye praktiske muligheder for forskning i historisk regionalitet, idet mange forskere og studerende har taget geografiske informationssysterne (GIS) i brug som  arbejdsredskab. Det har gjort det enkelt at registrer alt fra arkæologiske fund til kortoplysninger, stednavne og skriftlige kilder i en rumlig dimension og analysere dem i relation til andre geografiske data.

Bogen kan bestilles under bogserien hikuin.


 

Seksogtyvende tværfaglige vikingesymposium.

I rækken af tværfaglige vikingesymposier, der siden 1982 årligt er afholdt på skift mellem universiteterne i Odense (Syddansk Universitet), Århus, København og Kiel, var København i 2007 for syvende gang vært. De tre her trykte foredrag, der som skriftrækkens titel antyder, behandlede emner fra vikingernes verden med forskellige indfaldsvinkler. Foredragene blev holdt på engelsk. Om heftets tema står i forordet: “Two of the lectures were devoted to King Æthelred the Unready’s massacre of the Danes in England on St Brice’s day, 13 November, 1002, and all the three of them had been delivered previously at the conference in the University of Nottingham on the 13th of November 2002, and were revised for this occasion”.

Se i øvrigt Tværfaglige Vikingesymposier


 

Hugo Matthiessens Thisted, fotograferet 1918

 

Hugo Matthiessen (1881-1957), der i over en menneskealder var museumsinspektør på Nationalmuseets middelalderafdeling, skrev 16 bøger og en lang række artikler om dansk kulturhistorie. Emnerne strakte sig fra forholdene i middelalderens byer til kulturlandskabet og dets udvikling i 1700- og begyndelsen af 1800-årene. Blandt de bedst kendte af bøgerne er "Hærvejen" og "De Kagstrøgne", der begge er genoptrykt flere gange.
En del af teksterne er ledsaget af hans egne ypperlige fotografier. Disse optog han i omfattende kampagner til de danske købstæder (hovedsagelig mellem 1913 og 1922), vejstrøg (1920'erne) og herregårde (1930'erne). – Dette store og kulturhistorisk betydningsfulde materiale udgives nu ved Forlaget Hikuin hver by eller egn for sig. Til nu er udkommet 16 bind. Bogrækken vil med tiden komme til at udgøre ca. 50 bind – vel landets mest omfangsrige offentliggørelse af en enkelt persons fotografiske livsværk.
 

Teksten om Hugo Matthiessens Thisted er skrevet af museumsinspektører på Thisted Museum, Svend Sørensen og Jytte Nielsen. Billederne er trykt efter de originale negativer på Nationalmuseet, hvor de er blevet skannet og billedbehandlet af museets fotograf Laila Malene Odyja Halsteen.   

 

 

Bogen kan bestilles under bogserien Hugo Matthiessens Danmark


 

Renæssance 2006

2006 var udnævnt til et Renæssanceår. Rundt om i landet blev der med udgangspunkt i det flertydige begreb renæssance på museerne lavet udstillinger, koncerter blev afholdt, videnskabelige symposier blev afviklet, der blev skrevet bøger og artikler: videnskabelige og folkelige. Skoler, radio og fjernsyn blev inddraget. I alt blev det til ca. 1.300 registrerede begivenheder. Med dette nummer af Dansk Tidsskrift for Museumsformidling forsøger vi gennem 11 artikler at give et indblik i arbejdet med at afvikle året.

Se i øvrigt Dansk Tidsskrift for Museumsformidling


 

hikuin 34: Billedet og historien. Middelalderen og de visuelle kilder

Bogen indeholder redigerede foredrag fra et symposium på Nationalmuseet, der var arrangeret af professor Axel Bolvig i forbindelse med Københavns Universitets satsningsområde ”Den billedskabte virkelighed”. Bogen er tilegnet Niels M. Saxtorp, hvis store diassamling har dannet basis for den elektroniske kalkmaleri-database www.kalkmalerier.dk

Artiklerne i bogen behandler væsentlige sider af den forskning af de danske middelalderlige kalkmalerier, der igennem den sidste menneskealder har været udført af kunsthistorikere, konservatorer og museumsfolk. Med forskellige udgangspunkter redegør forfatterne blandt andet for maleteknikker i vore tidligste romanske udsmykninger fra 1100- og 1200-tallet, for ansigtsstillingernes symbolbetydning samt restaureringernes betydning for kalkmaleriernes oprindelige udseende. Der sluttes af med en afhandling om djævle. Bogen er tilegnet mindet om Niels M. Saxtorp (1923-2001)

Bogen kan bestilles under bogserien hikuin.


 

Allan Berg Nielsen (red.): Nye udstillinger i nye rammer

Med konferencen 9-10. maj 2007 Nye udstillinger i nye rammer ønskede Moesgård Museum at følge op på Moesgårdseminaret i 1998: Fremtidens formidling af fortiden (udkommet som Dansk Tidsskrift for Museumsformidling bd. 18). Hvad var der sket på det museologiske område i dette lille tiår, og var den danske museumsverden gearet til at være en aktiv del af den moderne verden, hvor nøgleordet er kommunikation – på alle niveauer og i mange retninger? – Konferencens hovedsigte var at indlede en debat mellem museumsledere- og formidlere ved de danske kulturhistoriske museer og indbudte debattører og arkitekter uden for den etablerede museumsverden.
Centrale temaer, der ønskedes diskuteret var:
- Udstillingerne set med arkitektens øjne
- Den etnografiske udstilling i den globaliserede verden
- Fortællingen – hvad sker der her?
- Publikum – voksne, unge og børn

Konferencens gennemførtes med støtte af KULTURMINISTERIET. Foredragene er nu i redigeret form gjort tilgængelige som bind 27 i Dansk Tidssskrift for Museumsformidling.

Se i øvrigt Dansk Tidsskrift for Museumsformidling


 

M. Mackeprang: Jydske Granitportaler

Studiet af vor romanske stenskulptur, som den fremtræder i de mange velbevarede landsbykirker, har siden N.L. Høyens nu klassiske rundrejser i Danmark omring 1830 spillet en central rolle i dansk kunsthistorie. Materialet er stort og på mange måder af høj international standard. Men i modsætning til kalkmaleriernes klare budskaber har stenskulpturen med de mange gådefulde dyre- og plantemotiver voldt forskerne store tolkningsproblemer. I sidste halvdel af 1800-årene blev der på området blot offentliggjort mindre omfattende undersøgelser, og først omkring 1900 indledte M. Mackeprang (1869-1959) sit stort planlagte arbejde med det komplicerede emne. Hans arbejde som direktør for Nationalmuseet 1922-38 vanskeliggjorde dog færdiggørelsen, og først som pensionist kunne han afslutte de to omfattende monografier om Danmarks middelalderlige Døbefonte  (1941) og Jydske Granitportaler (1948).
Værkerne blev trykt i ret små oplag og blev hurtigt udsolgt. De har i et par menneskealdre været stor set umulige at opdrive antikvarisk. Når det sker, opkøbes eksemplarerne ofte af udenlandske biblioteker.

Bogen kan bestilles under bogserien Monografier.


 

Femogtyvende tværfaglige vikingesymposium.

Das 25. Tværfaglige Vikingesymposium, das jährlich von den Universitäten Århus, Kiel, København und Odense ausgerichtet wird, fand am 19. Mai 2006 in Kiel statt. Es wurde gemeinsam von dem Nordischen Institut und dem Institut für Ur- und Frühgeschichte organisiert.
Während der Begleitvortrag durch Herrn Dr. Volker Hilberg vom Archäologischen Landesmuseum Schloβ Gottorf bestritten wurde, der den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die aktuellen Forschungen und Grabungen im Halbkreiswall von Haithabu eindrucksvoll vor Augen führte, standen die übrigen Vorträge unter einem thematischen Schwerpunkt. "Alder og køn i vikingetiden"/"Alter und Geschlecht in der Wikingerzeit" gab die Leitlinie für vier Vorträge zu archäologischen, historischen und philologischen vor. Das Thema erschien uns nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um "Alterskulturen" und die "demographische Wende" interessant, sondern sollte einen ersten Anstoβ geben, sich mit diesem Thema auch wikingerzeitlichen Gesellschaften zu nähern. Denn anders als in der prähistorischen Archäologie, wo in den letzten Jahren "Alter und Geschlecht" auf verschiedenen Kolloquien thematisiert wurde, ist das Verhältnis von sozialem und biologischem Alter(n) im Kontext mit Geschlecht für die Wikingerzeit noch wenig erforscht.

Se i øvrigt Tværfaglige Vikingesymposier


 

Hugo Matthiessens Skanderborg, fotograferet 1918

Hugo Matthiessens enestående fotografier af Skanderborg i 1918 giver en samlet dokumentation af byens ældste del ved slutningen af 1. verdenskrig. Optagelserne af Skanderborg-fotografier føjer sig på værdig vis ind i rækken af Hugo Matthiessens Danmarks-billeder. Gadeforløbene i det ældste Skanderborg står stort set uændret i dag 90 år efter Hugo Matthiessens besøg, men en del markante bygninger, og især baggårde, er forsvundet. Andre huse står tilbage efter nødvendige restaureringer, om end med diskutabelt held. Vi inspireres af og glæder os over Hugo Matthiessens fotoindsats, når vi i dag vurderer den kulturhistoriske værdi af det enkelte hus, og når vi sætter fokus på byens helheder og miljø.

Bogen om Hugo Matthiessens Skanderborg er skrevet af museumsleder i Skanderborg Helle Reinholdt

Bogen kan bestilles under bogserien Hugo Matthiessens Danmark.


 

hikuin 33: Kirkearkæologi i Norden

De kirkearkæologiske symposier har siden 1981 været afholdt på skift i de nordiske lande. Foredragene fra det 8. møde, afholdt i Norge, foreligger nu som bind 33 i skriftrækken hikuin. Bogens 17 artikler, skrevet af fagfolk fra museer og universiteter, giver et mangfoldigt billede af den forskning der nu foregår. Disse faglige møder med efterfølgende publicering startede i Århus i 1981, og siden har skiftende tilrettelæggere og redaktører sørget for, at resultaterne fra de mange spændende kirkearkæologiske undersøgelser i Danmark, Norge, Sverige og Finland på forhåbentlig overskuelig vis løbende er blevet gjort alment tilgængelige. Næste symposium afholdes i Danmark i 2007.

Bogen kan bestilles under bogserien hikuin.


 

Tranbjerg Kirke - Vejledning til Danske Kirker 6

Forlaget Hikuin udsender hefte nr. 6 i en skriftserie, der med korte oplysende tekster suppleret med mange farvefotografier vil bidrage til oplysning om historien i vore mange gamle og nyere kirker. Serien er inspireret af de fremragende overskuelige og ensartede kirkevejledninger, som i mange år har kunnet købes i tyske og engelske kirker. Serien vil blive udbygget, når tid og økonomi tillader det. De 5 første hefter i serien omhandlede kirkerne i Ormslev, Mårslet, Skivholme, Kolt og Saksild nær Århus.

Hefte er skrevet af Anders C. Christensen og fotograferet af Mogens Skaaning Høegsberg og Martin Wangsgaard Jürgensen.

Heftet koster kr. 30,- frit tilsendt, ved henvendelse til forlaget: jens.vellev@youmail.dk


 

Runamo - Skriften der kom og gik

Runamo kunne være overskriften på et af de mærkeligste kapitler af nordisk arkæologis historie. Allerede i 1100-årene skal kong Valdemar den store ifølge Saxo have udsendt en ekspedition for at undersøge en gådefuld runeindskrift på Runamo-klippen, som ligger vest Ronneby ikke langt fra Bräkne-Hoby i Blekinge. Det mislykkedes, og 500 år senere forsøgte antikvaren Ole Worm sig uden meget større held.
 Bogen er udgivet af Forlaget Hikuin i samarbejde med det populærvidenskabelige tidsskrift SKALK’s forlag Wormianum.

Se i øvrigt Dansk Tidsskrift for Museumsformidling


 

Saksild Kirke - Vejledning til Danske Kirker 5

Forlaget Hikuin udsender hefte nr. 4 i en skriftserie, der med korte oplysende tekster suppleret med mange farvefotografier vil bidrage til oplysning om historien i vore mange gamle og nyere kirker. Serien er inspireret af de fremragende overskuelige og ensartede kirkevejledninger, som i mange år har kunnet købes i tyske og engelske kirker. Serien vil blive udbygget, når tid og økonomi tillader det. De 4 første hefter i serien omhandlede kirkerne i Ormslev, Mårslet, Skivholme og Kolt nær Århus.

Det aktuelle hefte er skrevet af Mogens Skaaning Høegsberg og Martin Wnagsgaard Jürgensen,  Jens Vellev har fotograferet.

Heftet koster kr. 30,- frit tilsendt, ved henvendelse til forlaget: jens.vellev@youmail.dk


 

hikuin 32: Runesten, magt og mindesmærker

3.-5. oktober 2002 blev der på Askov Højskole afholdt et tværvidenskabeligt symposium om ”Runesten, mangt og mindesmærker”. Foredragene foreligger nu i bearbejdet form som 9 artikler i hikuin’s række af årlige udgivelser. – Runesten udgør et gådefuldt indslag i vikingernes dagligdag. Efter århundreders studier indgår de stadig som et væsentligt element i tolkningen af den verden, som danner baggrunden for vort nutidige demokrati. Runestene indeholder korte – næsten altid sværttolkelige tekster – som i dag ofte ses i sammenhæng med begrebet magt. Her udgør den store runesten i Jelling ingen undtagelse.

Bogen kan bestilles under bogserien hikuin.


 

Dansk Tidsskrift for Museumsformidling 25.

Dansk Tidsskrift for Museumsformidling – forkortet DTM – blev startet i 1976. Udgivelserne, der udkommer med skiftende omfang og udstyr (dog altid med en højde på 21 cm), behandler vidt forskellige sider af det for museer så væsentlige tema: Formidling. Den aktuelle udgivelse indeholder en CD med Peter Seebergs foredrag d. 4. marts 1993 i Nationalmuseets festsal ved Museumshøjskolens første museologiske forelæsninger. Introduktionen hertil gives i hæftet af Ole Strandgaard.

Tidsskriftet udgives af Forlaget Hikuin, som har til huse på Moesgård få km syd for Århus. Forlaget udgiver siden 1974 værker med arkæologiske, kunsthistoriske og kulturhistoriske emner.

Se i øvrigt Dansk Tidsskrift for Museumsformidling


 

Fireogtyvende tværfaglige vikingesymposium.

I rækken af tværfaglige vikingesymposier, der siden 1982 årligt er afholdt på skift mellem universiteterne i Odense, Århus, København og Kiel, var Odense i 2005 for syvende gang vært. Der blev holdt 4 foredrag, der som skriftrækkens titel antyder, behandlede emner fra vikingernes verden med forskellige indfaldsvinkler – denne gang historiske, arkæologiske og sproglige.

Efterhånden er den lille række beretninger blevet en væsentlig brik i den mangeartede forskning, som med udgangspunkt i vikingetidens gådefulde verden drives rundt om på museer og universiteter. Flere af hefterne blev hurtigt udsolgt, men er genoptrykt, så hele rækken kan nu igen købes.

Se i øvrigt Tværfaglige Vikingesymposier


 

hikuin 31: Jernmøllen i Halland - Arkæologiske undersøgelser 1993-1995

 

I 1197 skænkede ærkebisp Absalon noget gods i Halland til sit elskede kloster i Sorø. I overdragelsesdokumentet anføres det, at der i området nær Varberg kunne produceres både salt og jern. Få år efter omtales – i forbindelse med en grænsestrid – nogle ejendommelige lokaltopografiske elementer: ”Jernmølle” og ”Jernvirke”. Der har her åbenbart foregået en produktion af jern, som inddrog en eller anden form for maskinkraft. Det er – også set i europæisk sammenhæng – et af de ældste vidnesbyrd om, at mølleanlæg har været udnyttet i forbindelse med udvinding/forarbejdning af det vigtige råstof jern. Stedet har derfor været omtalt utallige gange i litteraturen om teknologihistorie. 

Omfattende arkæologiske udgravninger har 1993-1995 kastet et nyt lys over det gådefulde sted. I den aktuelle bog behandler de svenske og danske deltagerne i projektet ud fra forskellige synsvinkler det omfangsrige og komplicerede arkæologiske materiale. Publikationen omfatter også en ny oversættelse og tolkning af de centrale latinske tekster, der siden 1700-tallet har været benyttet af forskerne.

I området producerede en Bjørn Smed i slutningen af 1400-tallet en jernpande, som blev sendt til Læsø, der let kunne nås med skib fra Varberg. Her indgik den i saltproduktionen, som siden 1991 – efter et ophold på mere end 300 år – igen er blevet et af den lille Kattegatøs væsentlige erhverv. Læsø Sydesalt er nu lige så kendt i landet, som da Bjørn Smed sendte sin pande til øen for mere end 500 år siden.

Bogen kan bestilles under bogserien hikuin.


 

Kirkearkæologi i Norden 7

De kirkearkæologiske symposier har siden 1981 være afholdt på skift i de nordiske lande. Foredragene fra det 7. møde, afholdt i Finland, foreligger nu som bind 30 i skriftrækken hikuin. Bogens 10 artikler, skrevet af fagfolk fra museer og universiteter, giver et mangfoldigt billede af den forskning, der netop nu foregår. Det drejer sig om bl.a. nye undersøgelser af en særpræget bygningstype – ”styltetårne” – som i senmiddelalderen blev opført ved en række jyske kirker, et spedalskhedshospital på Bornholm, om planlægning og design af tidlige trækirker i Norge, om en nylig udgravet rundkirke i Sverige, om Åbo Domkirke i Finland.

Bogen kan bestilles under bogserien hikuin.


 

Treogtyvende tværfaglige vikingesymposium.

I rækken af tværfaglige vikingesymposier, der siden 1982 årligt er afholdt på skift mellem universiteterne i Odense, Århus, København og Kiel, var Århus i 2004 for syvende gang vært. Der blev holdt 5 foredrag, der som skriftrækkens titel antyder, behandlede emner fra vikingernes verden med vidt forskellige indfaldsvinkler. Arkæologien var repræsenteret med to forelæsninger, en læge redegjorde for en sygdom, der vel skyldes vikingernes rejselyst. En litteraturforsker redegjorde for genealogiers praktiske og symbolske betydning, mens en religionshistoriker diskuterede initiationssymbolik i Nordens førkristne religion.

Se i øvrigt Tværfaglige Vikingesymposier

 


 

Toogtyvende tværfaglige vikingesymposium.

I rækken af tværfaglige vikingesymposier, der siden 1982 årligt er afholdt på skift mellem universiteterne i Odense, Århus, København og Kiel, var København i 2002 for femte gang vært. Mødet blev denne gang afholdt i samarbejde med Vikingeskibsmuseet i Roskilde. To af foredragene er/vil blive trykt andetsteds. Det tredje bidrag foreligger her. Det handler om Vikingemuseets hidtil største og mest ambitiøse rekonstruktionsprojekt, arbejdet med at genskabe Skuldelev 2, det lange krigsskib.

Efterhånden er den lille række beretninger blevet en væsentlig brik i den mangeartede forskning, som med udgangspunkt i vikingetidens gådefulde verden drives rundt om på museer og universiteter. Flere af hefterne blev hurtigt udsolgt, men er genoptrykt, så hele rækken kan nu igen købes.

Se i øvrigt Tværfaglige Vikingesymposier

 


 

Ormslev Kirke - Vejledning til Danske Kirker 4

Forlaget Hikuin udsender hefte nr. 4 i en skriftserie, der med korte oplysende tekster suppleret med mange farvefotografier vil bidrage til oplysning om historien i vore mange gamle og nyere kirker. Serien er inspireret af de fremragende overskuelige og ensartede kirkevejledninger, som i mange år har kunnet købes i tyske og engelske kirker. Serien vil blive udbygget, når tid og økonomi tillader det. De 3 første hefter i serien omhandlede kirkerne i Mårslet, Skivholme og Kolt nær Århus.

Det aktuelle hefte er skrevet af Mogens Skaaning Høegsberg og Martin Wnagsgaard Jürgensen,  Jens Vellev har fotograferet

Heftet koster kr. 30,- frit tilsendt, ved henvendelse til forlaget: jens.vellev@youmail.dk


 

Kolt Kirke - Vejledning til Danske Kirker 3

Forlaget Hikuin udsender hefte nr. 3 i en skriftserie, der med korte oplysende tekster suppleret med mange farvefotografier vil bidrage til oplysning om historien i vore mange gamle og nyere kirker. Serien er inspireret af de fremragende overskuelige og ensartede kirkevejledninger, som i mange år har kunnet købes i tyske og engelske kirker. Serien vil blive udbygget, når tid og økonomi tillader det. De 2 første hefter i serien omhandlede kirkerne i Mårslet og Skivholme nær Århus.

Det aktuelle hefte er skrevet af Mogens Skaaning Høegsberg og Martin Wnagsgaard Jürgensen,  Jens Vellev har fotograferet

Heftet koster kr. 30,- frit tilsendt, ved henvendelse til forlaget: jens.vellev@youmail.dk


 

Dansk Tidsskrift for Museumsformidling 23.

Dansk Tidsskrift for Museumsformidling – forkortet DTM – blev startet i 1976. Udgivelserne, der udkommer med skiftende omfang og udstyr (dog altid med en højde på 21 cm), behandler vidt forskellige sider af det for museer så væsentlige tema: Formidling. I den aktuelle udgivelse er trykt fire artikler, som med meget forskellige indfaldsvinkler fortæller noget væsentligt om de forhold, som der ofte skal tages stilling til – bevidst eller ubevidst – når en formidlingsinstitution skal ”nå ud” med sit budskab.

Tidsskriftet udgives af Forlaget Hikuin, som har til huse på Moesgård få km syd for Århus. Forlaget udgiver siden 1974 værker med arkæologiske, kunsthistoriske og kulturhistoriske emner.

Se i øvrigt Dansk Tidsskrift for Museumsformidling


 

Skivholme Kirke. - Vejledning til DANSKE KIRKER 2

Forlaget Hikuin udsender hermed hefte nr. 2 i en skriftserie, der med korte oplysende tekster suppleret med mange farvefotografier vil bidrage til oplysning om historien i vore mange gamle og nyere kirker. Serien er inspireret af de fremragende overskuelige og ensartede kirkevejledninger, som i mange år har kunnet købes i tyske og engelske kirker. Serien vil blive udbygget, når tid og økonomi tillader det. Det første hefte i serien omhandlede Mårslet Kirke syd for Århus.

Det aktuelle hefte er skrevet af historikeren Jens B. Skriver, som tidligere har udgivet bøger om bl.a. herregården Moesgårds historie.

Heftet koster kr. 30,- frit tilsendt, ved henvendelse til forlaget: jens.vellev@youmail.dk


 

Rud Kjems: ANDERS PÅ HVOLRIS. Arbejderen der blev museumsmand

Der har gennem årene optrådt mange arbejdsmænd i dansk arkæologi. De har stået for det sure slid med skovl og spade under udgravningerne, mens fagarkæologerne har taget sig af det videnskabelige. I sjældne tilfælde er det hændt, at en af disse håndens arbejdere trådte ud af anonymiteten og skabte sig et navn indenfor museumsverdenen. Det skete bl.a. for Anders Olesen, hvis usædvanlige livsbane skildres i bogen Anders på Hvolris - arbejderen der blev museumsmand af Rud Kjems. Anders Olesen voksede op i et beskedent husmandshjem i Himmerland som nummer tre i en søskendeflok på 11. Efter at have forladt skolen tjente han en del år rundt om på egnens gårde for senere at ernære sig som arbejdsmand. Han havde lige siden barndommen interesseret sig brændende for arkæologi, hvilket i 1961 bragte ham i forbindelse med forfatteren Peter Seeberg, som dengang var leder af Viborg Stiftsmuseum. Anders Olesen var på dette tidspunkt 50 år gammel.

 

Bogen kan bestilles under bogserien Dansk Tidsskrift for Museumsformidling

 


 

hikuin 29: Nordeuropæisk dyrestil 400-1100 e.Kr.

Dette bind af skriftrækken hikuin behandler er emne, som siden slutningen af 1800-tallet har spillet en central rolle i udforskningen af den sene jernalder og vikingetiden. De såkaldte germanske dyrestile med de fantasifulde sammenslyngede figurer på smykker og våben har tiltrukket sig opmærksomheden ikke blot fra de professionelle arkæologer og kunsthistorikere, men de har også udgjort en markant inspirationskilde for designere, reklamefolk og udøvende kunstnere. Gennem bogens 12 artikler føres læseren ind i en forunderlig verden, hvor forskere fra museer og universiteter behandler emnet fra vidt forskellige indfaldsvinkler som ikonografi, kronologi, geografisk spredning og samfundsmæssig betydning. Herigennem får vi indblik i tidens forestillingsverden, ideologi og religion.

 

Bogen kan bestilles under bogserien hikuin.

 


 

M. Mackeprang: "Danmarks middelalderlige Døbefonte"

Studiet af vor romanske stenskulptur, som den fremtræder i de mange velbevarede landsbykirker, har siden N. L. Høyens nu klassiske rundrejser i Danmark omring 1830 spillet en central rolle i dansk kunsthistorie. Materialet er stort og på mange mader af høj international standard. Men i modsætning til kalkmaleriernes klare budskaber har stenskulpturen med de mange gådefulde dyre- og plantemotiver voldt forskerne store tolkningsproblemer. I sidste halvdel af 1800-årene blev der på området blot offentliggjort mindre omfattende undersøgelser, og først omkring 1900 indledte M. Mackeprang (1869-1959) sit stort planlagte arbejde med det komplicerede emne. Hans arbejde som direktør for Nationalmuseet 1922 - 38 vanskeliggjorde dog færdiggørelsen, og først som pensionist kunne han afslutte de to omfattende monografier om fontene (1941) og portalerne (1948). Værkerne blev trykt i ret små oplag, og især Fontebogen, der udkom under krigen, blev hurtigt udsolgt. Den har i et par menneskealdre været stor set umulig at opdrive antikvarisk. Når det sker, opkøbes eksemplarerne ofte af udenlandske biblioteker.

 

Bogen kan bestilles under bogserien Monografier.

 


 

Hugo Matthiessens Holbæk, fotograferet 1913 og 1914

Hugo Matthiessen (1881-1957), der i over en menneskealder var museumsinspektør på Nationalmuseets middelalderafdeling, skrev 16 bøger og en lang række artikler om dansk kulturhistorie. Emnerne strakte sig fra forholdene i middelalderens byer til kulturlandskabet og dets udvikling i 1700- og begyndelsen af 1800-årene. Blandt de bedst kendte af bøgerne er "Hærvejen" og "De Kagstrøgne", der begge er genoptrykt flere gange. En del af teksterne er ledsaget af hans egne ypperlige fotografier. Disse optog han i omfattende kampagner til de danske købstæder (hovedsagelig mellem 1913 og 1922), vejstrøg (1920'erne) og herregårde (1930'erne). Dette store og kulturhistorisk betydningsfulde materiale udgives nu ved Forlaget Hikuin hver by eller egn for sig. Til nu er udkommet 14 bind, den seneste: Hugo Matthiessens Holbæk". Bogrækken vil med tiden komme til at udgøre ca. 5o bind - vel landets mest omfangsrige offentliggørelse af en enkelt persons fotografiske livsværk.

Bogen om Hugo Matthiessens Holbæk er skrevet af arkivar i Holbæk Peter Blumensaadt

Bogen kan bestilles under bogserien Hugo Matthiessens Danmark.


 

Dansk Tidsskrift for Museumsformidling 22.

Dansk Tidsskrift for Museumsformidling, der blev startet i 1976, udkommer nu med sit 22. bind. Udgivelserne, der udkommer med skiftende omfang og udstyr (dog altid med en højde på 21 cm), udspringer denne gang af et undervisningsforløb i "Museologiske Studier" på Aarhus Universitet. I forlængelse af nogle dages studieophold i København behandles i 8 artikler nogle centrale temaer, som har væsentlig betydning for den daglige drift af moderne formidlingsinstitutioner. Artiklerne berører således emner, der udspringer af besøg på Arbejdermuseet, Statens Museum for Kunst, Louisiana, Ny Carlsberg Glyptotek, Museet for Danmarks Frihedskamp, Davids Samling, Medicinsk-historisk Museum, Nationalmuseet, Thorvaldsens Museum, Tøjhusmuseet, Teatermuseet, Kunstindustrimuseet, Rosenborg Slot. En artikel "Digitale visitkort - museernes hjemmesider" gør oversigtligt rede for indholdet af hjemmesiderne for 71 museer og enkelte tilsvarende institutioner i København og omegn.

Se i øvrigt Dansk Tidsskrift for Museumsformidling


 

Enogtyvende tværfaglige vikingesymposium.

I rækken af tværfaglige vikingesymposier, der siden 1982 årligt er afholdt på skift mellem universiteterne i Odense, Århus, København og Kiel, var Kiel i 2002 for fjerde gang vært. De fire holdte foredrag, som alle koncentrerede sig om fund fra områderne umiddelbart syd for den nuværende dansk/tyske grænse, foreligger nu trykt i den 21. symposieberetning. De behandler nye skibsfund, søvejen til Hedeby, en gådefuld ringvold på Fohr samt runefund fra Hedeby og Slesvig.

Se i øvrigt Tværfaglige Vikingesymposier


 

Romanske Stenarbejder 5.

Romanske Stenarbejder er en bogserie, der tager udgangspunkt i den rige granitskulptur i de mange jyske landsbykirker. Men også bidrag fra Norge og Sverige indgår i bindene, som herved behandler de gådefulde kunstværker med mange nye indfaldsvinkler. Forfatterskaren udgøres af kunsthistorikere, arkæologer og en enkelt fotograf: Poul Pedersen. En stor del af seriens illustrationer stammer fra sidstnævntes omfangsrige fotosamling.

Artiklerne i Romanske Stenarbejder 5 blev holdt som foredrag i 1999 ved det »2. Skandinaviske symposium om romanske stenarbejder« i Silkeborg.

Se den nærmere omtale under Romerske Stenarbejder


 

Mårslet Kirke. - Vejledning til DANSKE KIRKER 1

Hermed indleder Forlaget Hikuin en ny skriftserie, der med korte oplysende tekster suppleret med mange farvefotografier vil bidrage til oplysning om historien i vore mange gamle og nyere kirker. Serien er inspireret af de fremragende overskuelige og ensartede kirkevejledninger, som i mange år har kunnet købes i tyske og engelske kirker. Serien vil blive udbygget, når tid og økonomi tillader det.

Det aktuelle hefte, nummer et i en forhåbentlig længere række, er skrevet af Mogens Skaaning Høegsberg og Martin Wangsgaard Jürgensen, studerende ved Afdeling for Middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet.

Heftet koster kr. 30,- frit tilsendt, ved henvendelse til forlaget: jens.vellev@youmail.dk


 

Peter Seeberg: "Tingenes Spejl", museumstekster 1960 - 1997.

Den her foreliggende samling af tekster fra museumsmanden Peter Seebergs hånd har fået titlen „Tingenes spejl". De repræsenterer et udsnit af de „Brikker af en verden", som var en væsentlig del af Peters verden, som han fyldte med sine betragtninger, både mundtlige og skriftlige. Han beskæftigede sig lige engageret med de små finurlige problemer som museumsuniformering og samlingsrevision som med de store temaer omkring museernes rolle i det regionale og globale verdensbillede. Teksterne er samlet for at fastholde hans visionære og muntre syn på den verden, som mens han virkede i den, blev anderledes, fordi han var der. Det vil også fremgå af de hilsener, som indleder bogen, hilsener fra nogle af de mange, som mødte ham som kolleger, venner og i mange fællesskaber, han forstod at skabe om sig.

Den 1. juni 1960 tiltrådte den i museumssammenhæng næsten ukendte litteraturhistoriker Peter Seeberg (1925-1999) stillingen som leder af Viborg Stiftsmuseum. Den 30. juni 1993 takkede han af efter 33 sprudlende og iderige år. I den anledning blev udgivet et venneskrift „P.S. - en hilsen til Peter Seeberg" med en lang række artikler af venner og kolleger, der afspejlede nogle af de forskellige initiativer, som blev resultatet af en utraditionel stillingsansættelse. Iblandt de mange titler i bogens bibliografi, der tog udgangspunkt i „museumsinspektøren, organisationsmanden, debattøren m.m." har vi udvalgt mere end 50 - suppleret med enkelte ikke-registrerede. De dækker årene 1960-1997.

Bogen kan bestilles under Dansk Tidsskrift for Museumsformidling.


 

Hans Nyholm: "Web-udgave af Kirkeklokker i Danmark", en registrant, 1996.

I "Kirkeklokker i Danmark" omtales omkring 4.000 klokker i de danske kirker. For hver klokke anføres sted- eller kirkenavn, støbeår, støbernavn og diameter, og for mange klokkerne angives endvidere slagtonen, og for enkelte er der anført supplerende noter. Bogen indeholder desuden en liste (med krydshenvisninger til hver enkelt klokke) over de ca. 250 klokkestøbere og klokkestøberier, som gennem århundrederne har fremstillet klokker til danske kirker. Bogens indhold er tilgængeligt på Hikuins websted via dette link: Kirkeklokker i Danmark.

Bogen kan bestilles under hikuin's Monografier.

 


 

Torkil Funder: Museum bind 2, essays om rejser; samlinger, udstillinger 1971-2001.

Torkil Funder – egentlig skolemand, gymnasielærer i Ribe, i geografi og biologi – er en markant person i dansk museumsverden. Hans polemiske bemærkninger gennem årene på museumsfolkenens møder har bidt sig fast. Nogle ømmer sig ved erindringen. Men især hans tale om museumstingene og deres væsen huskes for dens nænsomme forenen af kulturhistorie, naturvidenskab, filosofferne og poesi.

Mange har mødt Torkil Funders tekster ved hans talrige foredrag eller som duplikeret tekst ved en særpræget udstilling i museet i Ribe, en håndskrevet seddel på museet i Randers, i Viborg eller på Moesgård. Det var ham, der spredte flere tons sand på gulvet, da han lavede udstilling om sin rejse i Oman.

Men hans ord forsvandt for en, skønt man ønskede at vende tilbage til dem. De blev sjældent til artikler i tidsskrifter, aldrig til bøger. Men myten om deres poetiske indsigt i tingene levede alle årene.

Nu har Forlaget Hikuin og dets tidsskrift om museumsformidling samlet en meget stor del af det, Torkil Funder har skrevet om museumsvæsen, ikke dets organisation, men dets indhold vel at mærke. Det er tekster, som gennemtænker meningen med fortsat at etablere kulturhistoriske samlinger, dokumentere tingene og sætte dem sammen i udstillinger, kortvarige fortællinger i særudstillingsrummet, langvarige beretninger i de permanente opstillinger. For tiden findes en enkelt bevaret, den historiske udstilling på det udvidede museum i Års, som Per Kirkeby har tegnet.

Torkil Funders essays spænder fra det korte indfald, notatet til den omfattende komplette samling udstillingstekster til udstillingen om "Rejse i Oman". Det er tilsyneladende ganske tilforladelige tekster, men de bider sig fast og viser sig at indeholde en særegen visdom.

Bogen kan bestilles under Dansk Tidsskrift for Museumsformidling.


 

Hugo Matthiessens Hillerød, fotograferet 1913 og 1914

Hugo Matthiessens mange betagende fotografier fra Hillerød giver samlet et tankevækkende billede af byens gader og huse i 1920 - 21. Langt størstedelen af bygningerne er i dag - omtrent 80 år efter - forsvundet, og hermed er en stor del af den gamle købstadsidyl en saga blot.

Nordsjællandsk Folkemuseum arrangerede i 1989 en særudstilling, hvor Hugo Matthiesens billeder indgik sammen med fortællingen om kamarabyggeren Jens Poul Andersen fra Nellerød - en landsby nordvest for Hillerød. Jens Poul Andersen fremstillede omkring 1910 det kamera, som Hugo Matthiessen anvendte til sine fotografier af danske byer. Det har derfor været naturligt i denne bog at medtage lidt af historien om "Nellerødmanden" og hans kameraer.

Bogen kan bestilles under bogserien Hugo Matthiessens Danmark.


 

Århus Arkæologi. 50 år med forhistorisk arkæologi ved Aarhus Universitet.

I 1999 havde faget Forhistorisk Arkæologi på Aarhus Universitet 50 års jubilæum. Det var dermed dobbelt så gammelt som Forlaget Hikuin. Begge havde til huse på herregården Moesgård syd for Århus. De to jubilæer kunne passende benyttes til et fælles tiltag. Resultatet bliv til nærværende publikation. - Fagets tredje professor, Henrik Thrane, beretter om det halve århundrede med særlig vægt på den indsats, som blev ydet af to forgængere P. V. Glob og Ole Klindt-Jensen. - Søren H. Andersen, som startede sine studier i 1960 hos Glob på museet inde i Århus by, beretter personligt om 40 år med studier, fester og arbejde.

Bogen kan bestilles under hikuin's Monografier.

 


Denne side er sidst opdateret den 27. november 2013 17:28